การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ประจำปี 2559

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ประจำปี 2559 วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ สนามเทพหัสดิน สนามกีฬาแห่งชาต กรุงเทพมหานคร

โฆษณา
By edu2556

งานชุนนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559

งานชุนนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 22 – 25 มิถุนายน 2559 ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

By edu2556

กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด

โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ประจำปี 2559 กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด วันที่ 20 มิถุนายน 2559 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

By edu2556

กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ประจำปี 2559 กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 20 มิถุนายน 2559 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

By edu2556

แบบขออนุญาตไปนอกสถานศึกษา , เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี และยุวกาชาด

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา  แบบขออนุญาตไปนอกสถานศึกษา , เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี และยุวกาชาด

ดาวน์โหลดเอกสาร

มาตรการในการพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา

แบบขออนุญาตพานักเรียนไปเข้าค่ายพักแรม

Untitled-1

เข้าค่ายพักแรม

By edu2556

“ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING)

ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนดรุณาราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี
ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING) นักเรียนในสังกัด จำนวน 200 คน (หลักสูตร 5 วัน 10 ชั่วโมง) โดยมีกำหนดการฝึกสอนเป็น 4 รุ่น ดังนี้
สระว่ายน้ำโรงเรียนดรุณาราชบุรี
รุ่นที่ 1 วันที่ 21 – 25 มีนาคม 2559
รุ่นที่ 2 วันที่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2559
สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รุ่นที่ 1 วันที่ 21 – 25 มีนาคม 2559
รุ่นที่ 2 วันที่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2559
#วัตถุประสงค์เพื่อฝึกหัดให้นักเรียนและเยาวชนว่ายน้ำเป็นและเอาตัวรอดจากการเสียชีวิตเมื่อประสบเหตุทางน้ำ และรู้จักวิธีช่วยเหลือผู้อื่นอย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล ปลอดภัยทั้งผู้ประสบเหตุและผู้ให้การช่วยเหลือ

By edu2556

รับรถจักรยานพระราชทาน จังหวัดราชบุรี

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 หน่วยประสานงานในการรับรถจักรยานพระราชทาน จังหวัดราชบุรี นำโดยนางภิญญาอัญญ์ สุขผล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และคณะ เดินทางไปรับรถจักรยานพระราชทาน จำนวน 116 คัน ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน กรุงเทพมหานคร จากนัันนำไปให้วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ตรวจสอบสภาพก่อนทำพิธีส่งมอบให้สำนักงานเขตพื้นที่ในจังหวัดและนักเรียนในสังกัดต่อไป

By edu2556

จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับกลุ่มจังหวัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับกลุ่มจังหวัด เพื่อดำเนินงานคักเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 28 มกราคม 2559 เวลา 09.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี(สปจ.เดิม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยมี นางสุทิน ทองไสว ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าประชุมคือผู้อำนวยการ สพป. , สพม. ทุกเขตในกลุ่มจังหวัดที่ 5 และประธานประเมินแต่ละคณะ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4

0 คน

By edu2556